fbpx

Kontaktoi nopeammin suuria määriä ihmisiä ja hanki enemmän liidejä

SOITTOROBOTTI YRITYSTEN LIIDIHANKINTAAN, ASIAKASPALAUTTEEN KERÄÄMISEEN JA TIEDOTTAMISEEN 

Selvittää puolestasi kiinnostuneet B2B-asiakkaat 

Soit­to­ro­botti kar­toittaa poten­ti­aa­liset asiakkaat tehok­kaasti. Ei siis enää kyl­mä­soittoja, sillä botti hoitaa myynnin alkupään sinun puo­lestasi. Robotti soittaa kon­tak­ti­listat läpi ja erot­telee val­miiksi ne, jotka ovat kiin­nos­tu­neita kuu­lemaan lisää. Tärkeät tie­dotteet ja mas­sa­viestit tavoit­tavat suu­retkin vas­taa­not­ta­ja­ryhmät sujuvasti. 

Hankkii sinulle liidejä huomattavasti ihmistä nopeammin 

Auto­ma­ti­soidun soit­to­jär­jes­telmän ansiosta robotti pystyy soit­tamaan yli 20 000 puhelua tun­nissa. Tehokkuus on 2500-ker­tainen ihmiseen ver­rattuna. Puhelun jälkeen soit­to­ro­botti voi lähettää kiin­nos­tu­neille teks­ti­vies­tillä tai säh­kö­pos­tilla linkin esi­mer­kiksi net­ti­si­vuille, josta löytyy lisä­tietoa aiheesta. Puhelun vas­taa­nottaja voi rau­hassa tutustua aiheeseen. 

Brändiystävällinen tapa lähestyä potentiaalisia asiakkaita 

Robotti menee suoraan asiaan – ei tur­haudu eikä kinastele vaan, kertoo tar­jouksen asial­li­sesti. Tämän jälkeen puhelun vas­taa­nottaja saa itse päättää nume­ro­näp­päimiä pai­na­malla, toi­vooko yri­tyk­seltä yhtey­den­ottoa. Val­miiksi nau­hoi­te­tusta neut­raa­lista ja miel­lyt­tä­västä spii­kistä käy aina sel­västi ilmi, että kyseessä on auto­maat­tinen puhelu. 

KENELLE

Soveltuuko soittorobotti yrityksemme tarpeisiin?

Soit­to­ro­botti on erin­omainen vaih­toehto eri alojen yri­tyk­sille, jotka etsivät uusia tapoja asia­kas­han­kintaan tai jotka haluavat tavoittaa ket­te­rästi suuria kontaktiryhmiä. 

Ota roh­keasti yhteyttä, niin kar­toi­tetaan yhdessä, mil­lainen kam­panja sovel­tuisi tar­pei­siinne par­haiten ja mitä se tulisi maksamaan. 

SOITTOROBOTTI AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA 

Miten soittorobotti toimii? 

Meiltä saat soit­to­ro­botin vai­vat­tomana koko­nais­rat­kaisuna. Autamme mie­lel­lämme kam­panjan suun­nit­te­lussa ja teemme kaikki soit­to­jär­jes­telmän asen­nustyöt puolestasi.

Halu­tessasi luomme myös kri­tee­rei­denne mukaisen soit­to­listan. Lopuksi saatte soit­to­kam­pan­jasta perus­teel­lisen raportin ja kaiken tar­vit­tavan datan sähköpostiinne. 

KENELLE

Soveltuuko soittorobotti yrityksemme tarpeisiin?

Soit­to­ro­botti on erin­omainen vaih­toehto eri alojen yri­tyk­sille, jotka etsivät uusia tapoja asia­kas­han­kintaan tai jotka haluavat tavoittaa ket­te­rästi suuria kontaktiryhmiä. 

Ota roh­keasti yhteyttä, niin kar­toi­tetaan yhdessä, mil­lainen kam­panja sovel­tuisi tar­pei­siinne par­haiten ja mitä se tulisi maksamaan. 

SOITTOROBOTTI AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA 

Miten soittorobotti toimii? 

Meiltä saat soit­to­ro­botin vai­vat­tomana koko­nais­rat­kaisuna. Autamme mie­lel­lämme kam­panjan suun­nit­te­lussa ja teemme kaikki soit­to­jär­jes­telmän asen­nustyöt puo­lestasi. Halu­tessasi luomme myös kri­tee­rei­denne mukaisen soit­to­listan. Lopuksi saatte soit­to­kam­pan­jasta perus­teel­lisen raportin ja kaiken tar­vit­tavan datan sähköpostiinne. 

Hoi­damme kaiken puo­lestasi avaimet käteen periaatteella 

Saat läpi­nä­kyvän ja help­po­lu­kuisen raportin sekä oman nimetyn yhteyshenkilön 

Et maksa tur­hasta, veloi­tamme vain vas­ta­tuista puheluista 

HYÖDYT

Asiakasystävällinen 

Robotti ei jankuta tai tyrkytä ja siksi neut­raalit robot­ti­pu­helut miel­letään ennen kaikkea asiakas- ja brändiystävällisinä.

Tehokas kohdennus

Soit­to­ro­botti voidaan auto­ma­ti­soida käymään läpi yri­tyksen omia soit­to­listoja tai rakentaa uusia kon­tak­ti­listoja eri kriteerein.

Ylivertainen nopeus

Robot­ti­puhelu käy mit­ta­vatkin soit­to­listat läpi yli­ver­tai­sella, jopa 20 000 puhelun tuntinopeudella.

Selkeä data

Robot­ti­palvelu tarjoaa aina perus­teel­lisen raportin mark­ki­noin­ti­viestien ja kyse­lyiden tulok­sista. Näet hel­posti, mikä toimii ja mikä ei. 

KÄYTTÖKOHTEET

LIIDIEN HANKINTA

Soittorobotti soveltuu loistavasti liidien hankintaan. Se voi hoitaa kylmäsoitot puolestasi tai aktivoida olemassa olevia asiakkaita.

  • Uusien asiak­kaiden hankinta 
  • Myynnin tehos­tamien   
  • Kyl­mä­soitot nopeasti ja tehok­kaasti luon­nol­lisen soit­to­ro­botin avulla 
  • Ole­massa olevien asiak­kaiden aktivointi 

KYSELYTUTKIMUKSET JA GALLUPIT 

Soittorobotti hoitaa puolestasi perinteisten myyntipuheluiden lisäksi myös mielipidemittauksia, ajanvarauksia ja asiakaskyselyitä. 

  • Asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­selyt 
  • Sisäiset hen­ki­lös­tö­ky­selyt   
  • Gal­lupit   
  • Tie­don­keruu tutkimuksiin 

Haluatko saada laadukkaita liidejä nopeammin? 

Valitse kotimainen soittorobottiratkaisu ja tee liidien hankinnasta helpompaa. 

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS:  

MAINETTAAN PAREMPI SOITTOROBOTTI

Soit­to­ro­botti avuksi suuren kon­tak­ti­määrän seu­lontaan 
Mie­ti­tyt­tääkö soit­to­ro­botin avulla tehtävä mark­ki­nointi, sen lail­lisuus tai asia­kas­ys­tä­väl­lisyys? Soit­toau­to­maa­tiomme kautta ei koskaan myydä tai tehdä sitovia osto­tar­jouksia. Artik­ke­lissa lisä­tietoa aiheesta.