fbpx

Asiakaskokemuksia

Buukkauspalvelu on Suomen Konetalo Oy:lle ajankäytönhallinnan kautta toimivampi ja kannattavampi ratkaisu

Suomen Konetalo Oy on trukkien maa­han­tuoja sekä kaikkien truk­ki­merkkien huolto- ja varao­sa­pal­ve­lujen tuottaja, jonka tavoit­teena on tuottaa asiak­kailleen ennen kaikkea rat­kai­su­läh­töisiä palveluita.

Timo Peltola on toi­minut Suomen Konetalo Oy:n toi­mi­tus­joh­tajana jo vuo­desta 2011. Aluksi hän pyö­ritti yri­tystä veli­poi­kansa kanssa Oulun­sa­lossa. Nykyään yri­tyk­sellä on yhteensä 8 eri toi­mi­pis­tettä ympäri Suomea ja työn­te­ki­jöi­täkin on tällä het­kellä jo 30.

Ictis hoitaa Suomen Konetalo Oy:n asia­kas­ta­paa­misten buuk­kauksen, jonka myötä Kone­talon aika­re­sursseja vapautuu muuhun työhön.

- Yri­tyksen kas­vaessa myös ajan­käy­tön­hal­lintaan tulee kiin­ni­tettyä eri­tyi­sesti huo­miota. Laskin, että meille on paljon kan­nat­ta­vampaa ostaa buuk­kaus­pal­velua ulko­puo­lelta, kuin yrittää hoitaa buuk­kauksia itse, Timo kertoo.

Ictis sopii Kone­talon myyn­ti­ka­len­te­reihin asia­kas­ta­paa­misia, jolloin Kone­talon ei tar­vitse käyttää aikaa soit­to­listan miet­ti­miseen ja tämän läpi soit­ta­miseen. Näin myös Timo saa kes­kittyä itse myyn­ti­työhön sekä muihin toi­mi­tus­joh­tajan töihin.

- Kon­tak­toi­tu­minen ja laa­duk­kaiden asia­kas­ta­paa­misten sopi­minen on aikaa vievää työtä. Toi­mi­tus­joh­tajana minulla ei aika riitä ihan kaikkeen, joten on hienoa, että asia­kas­ta­paa­misten sopi­mi­sessa voin täysin luottaa Ictiksen pal­ve­luihin, Timo toteaa.

Oikeanlainen buukkauspalvelu lisää myyntiä ja on hyvä kasvuapu yritykselle

Suomen Konetalo on ostanut buuk­kaus­pal­velua Ictik­seltä vuo­desta 2019 lähtien ja Timo kertoo, että yritys tulee käyt­tämään pal­velua myös jatkossakin.

- Erittäin tärkeää on tun­nistaa buu­kat­tavan firman tarpeet, jotta asia­kas­ta­paa­miset oli­sivat oikean­laisia ja laa­duk­kaita. Ictik­seltä olen saanut posi­tii­visia koke­muksia ja onnis­tu­neita buuk­kauksia. He ovat ammat­ti­laisia, Timo kertoo.

Timon mie­lestä Ictiksen buuk­kaus­palvelu on kaikin puolin toimiva koko­naisuus. Suomen Kone­talon myynti on kas­vanut ja liidit ovat oikeanlaisia.

- Niinhän se on, että ei me pal­velua käy­tet­täisiin, jos siitä ei olisi hyötyä, Timo kiteyttää.

Timo kertoo pys­ty­vänsä suo­sit­te­lemaan Ictiksen buuk­kaus­pal­velua myös muille toi­mi­joille, jos yhtiö haluaa kas­vattaa myyntiä ja lisätä tunnettavuutta.

Vuorovaikutus on tärkeässä roolissa hyvässä palvelussa

Timo kuvailee yhtey­den­pitoa Ictikseen hel­poksi ja yhteis­työtä sujuvaksi.

- Me soit­te­lemme puolin ja toisin ja koen, että aina tar­vit­taessa saan Ictiksen hen­ki­löstön kiinni, Timo kertoo.

Timo on tyy­ty­väinen siitä, että hän pystyy mut­kat­to­masti antamaan palau­tetta Ictik­selle sekä häneltä kysytään palau­tetta sovi­tuista buu­keista. Näin myös jat­kossa pyritään sopimaan Kone­ta­lolle heidän tar­peitaan vas­taavia ja onnis­tu­neita asiakastapaamisia.

- On hienoa saada tuntea, että meistä asiak­kaana väli­tetään aidosti. Ictis todel­lakin haluaa meille lisää myyntiä ja onnis­tu­neita asia­kas­ta­paa­misia, Timo toteaa.

Timo Peltola, toimitusjohtaja 
Suomen Konetalo Oy

Buukkauspalvelun kautta tavoitamme paremmin kohderyhmä asiakkaitamme ja saamme sovittua aitoja myyntitapaamisia

Seos Desing Oy on kan­sain­vä­linen pal­kittu muo­toi­lu­toi­misto pää­kau­pun­ki­seu­dulla. Yritys tekee tuote- ja pal­ve­lu­muo­toilua sekä auttaa kaiken kokoisia yri­tyksiä menes­tyk­sekkään brändin suun­nit­te­lussa ja rakentamisessa.

Pekka Kumpula on Seoksen toi­mi­tus­johtaja. Heidän koh­de­ryh­määnsä ovat asia­kas­yri­tysten päät­tä­jä­tahot. Pekka tietää, että yri­tysten päät­tävien tahojen tavoit­ta­minen on aikaa vievää työtä.

- Kun katson omaakin kalen­teria, niin minutkin on jo vaikea tavoittaa, koska kalenteri on niin täynnä. Tiedän siis, että yrit­täjien arki on kii­reistä ja isojen orga­ni­saa­tioiden päät­tävien hen­ki­löiden tavoit­ta­minen on vielä haas­ta­vampaa, Pekka toteaa.

Ictis on hoi­tanut Seoksen asia­kas­ta­paa­misten buuk­kauksen vuo­desta 2020 lähtien. Ulkois­tetun buuk­kaus­pal­velun kautta Pekka haluaa tavoittaa suu­rempia määriä asia­kas­koh­de­ryhmiä, saada sovittua laa­duk­kaita myyn­ti­ta­paa­misia sekä säästää Seoksen hen­ki­löstön aikaa muihin työtehtäviin.

- Ictis sel­vittää ja tavoit­telee meidän koh­de­ryh­määmme kuu­luvia tahoja ja sopii meille kalen­te­reihin myyn­ti­ta­paa­misia aidosti poten­ti­aa­listen asiak­kaiden kanssa. Saamme siis val­miiksi sovittuja tapaa­misia ja pys­tymme itse kes­kit­tymään myyn­ti­työhön, Pekka kuvaa.

Pekka kertoo, että Seoksen näkö­kul­masta on fiksua ulkoistaa buukkaus ja se on ollut heille kannattavaa.

- Olemme saaneet monia hyviä buukkeja Ictiksen kautta, joista useampi on joh­tanut kaup­poihin, Pekka toteaa.

Buukkauspalvelua yrityksen oman tarpeen mukaan

Seos käyttää Ictiksen buuk­kaus­pal­velua silloin kuin heillä on pal­ve­lulle tarve. Kun on kalen­te­rissa tilaa myyn­ti­työlle, sopivat he Ictiksen kanssa tie­tystä mää­rästä buukkauksia.

- Toi­sinaan pro­jekteja on sen verran, että kalen­terit täyt­tyvät näistä eikä sillä het­kellä myyn­ti­työlle ole aikaa. Kun kalen­te­rei­himme vapautuu tilaa, olemme yhtey­dessä Ictikseen, Pekka kertoo.

Buuk­kaus­pal­velun avulla myyn­ti­ka­lenteri täyttyy tasai­sesti yri­tyksen tarpeen mukaisesti.

- Tulemme myös jat­kossa käyt­tämään Ictiksen buuk­kaus­pal­velua ja pystyn myös suo­sit­te­lemaan Ictistä muille toi­mi­joille, Pekka toteaa.

Henkilökemia kohtaa yhteistyössä

Pekka kertoo, että yhteistyö Ictiksen kanssa on sujuvaa. He ovat ihmisiä ihmisille.

- Ictis on ollut meille sopiva toimija. Työs­kentely Ictiksen kanssa on jou­hevaa ja olemme pys­tyneet dynaa­mi­sesti ete­nemään asioissa. Palvelu on jous­tavaa ja ymmär­tä­väistä, puhutaan yrittäjä yrit­tä­jälle, Pekka kiteyttää.

Pekka Kumpula, toimitusjohtaja 
Seos Desing Oy