fbpx

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekis­terin nimi

Ictis Oy:n asiakastietorekisteri

Rekis­te­rin­pitäjä

Ictis Oy, Y‑tunnus: 3087470-2

Rekis­te­ri­asioista vas­taava henkilö

Janne Lumikko, toimitusjohtaja

Rekis­terin käyttötarkoitus

Rekis­terin käyt­tö­tar­koitus on toimia Ictis Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seu­raaviin käyttötarkoituksiin

  • Asia­kas­suhteen hoitaminen
  • Asia­kas­suhteen kehittäminen

 

Sään­nön­mu­kaiset tietolähteet

Pää­asial­linen tie­to­lähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viran­omais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reistä sekä yhtei­siltä yhteistyökumppaneilta.

Rekis­terin tietosisältö

Rekisteri sisältää pää­asial­li­sesti asiak­kaiden itsensä Ictis Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seu­raavia asiakastietoja

  • Hen­kilön nimi
  • Säh­kö­pos­tio­soite
  • Ja muu käyt­täjän antama tieto

Sään­nön­mu­kaiset tie­tojen luovutukset

Asiakkaan suos­tu­muk­sella tietoja voidaan luo­vuttaa asiakkaan ja Ictis Oy:n yhtei­sille yhteis­työ­kump­pa­neille asiakkaan tilaamien tuot­teiden ja pal­ve­lujen toimittamiseksi.

Las­ku­tukseen liit­tyviä tietoja voidaan luo­vuttaa mak­su­lii­ken­nettä välit­tä­villä tahoille.

Tietoja ei luo­vuteta muille kol­man­sille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luo­vuttaa viran­omai­sille, jos nämä esit­tävät Suomen lakiin perus­tuvan pyynnön.

Rekis­terin suo­jauksen periaatteet

Manu­aa­linen aineisto

Tietoja ei säi­lytetä fyy­sisinä kap­pa­leina pois lukien kir­janpito, johon on pääsy vain mää­rä­tyillä Ictis Oy:n työn­te­ki­jöillä ja kir­jan­pi­tä­jällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tie­to­hal­lin­ta­jär­jes­telmiin tal­len­netut tiedot

Tiedot siir­retään SSL-suo­jatun yhteyden ylitse.

Säh­köiset tiedot on suo­jattu palo­muu­rilla. Vain erikseen mää­rä­tyillä Ictis Oy:n työn­te­ki­jöillä on pääsy rekis­te­ri­tie­toihin. Työn­te­kijät tun­nis­tetaan käyt­tä­jä­tun­nuk­sella ja sala­sa­nalla. Tietoja käsi­tellään luot­ta­muk­sel­lisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tar­vit­se­ville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tar­kastus- ja kielto-oikeus

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus tar­kastaa, mitä häntä kos­kevia tietoja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­teriin on tal­le­tettu. Kir­jal­linen tar­kas­tus­pyyntö tulee lähettää alle­kir­joi­tettuna rekis­te­ri­asioista vas­taa­valle henkilölle.

Tar­kas­tusoikeus on mak­suton enintään kerran vuo­dessa toteutettuna.

Tie­tojen säilytysaika

Säi­ly­tämme hen­ki­lö­tietoja vain ajan, joka on tarpeen hen­ki­lö­tie­tojen tyypin ja niiden käsit­te­ly­tar­koi­tuksen mukaan.

Evästeet

Tämä verk­ko­si­vusto käyttää eväs­teitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verk­ko­pal­ve­lumme tuot­tamia pieniä teksti-tie­dostoja, jotka verk­ko­se­laimesi suos­tu­muk­sella tal­len­tuvat selain­lait­teesi muistiin. Eväs­teiden avulla voimme ana­ly­soida selai­mellasi verk­ko­pal­ve­lul­lemme teke­miäsi pal­ve­lu­pyyntöjä, yksi­löidä sivustoa käyt­täessäsi teke­miäsi valintoja ja ase­tuksia, sekä tuottaa niiden perus­teella yksi­löl­lisiä palveluja.

Verk­ko­se­laimesi toi­min­noilla eväs­teistä voi kiel­täytyä tai eväs­teitä voi poistaa. Se kui­tenkin vai­kuttaa mah­dol­li­suuk­siimme tuottaa yksi­löl­lisiä laa­duk­kaita verkkopalveluja.