fbpx

Hanki laadukkaampia tapaamisia helposti,
tee enemmän kauppaa

BUUKKAUSPALVELU B2B-MYYNNIN TARPEISIIN 

Ei enää kylmäsoittoja 

Ajattele, että voisit nauttia tasaiseen tahtiin täyt­ty­västä kalen­te­rista ilman kyl­mä­soittoja, unohtaa turhat tapaa­miset ja tavata vain aidosti poten­ti­aa­lisia asiak­kaita. Hoi­damme kor­kea­ta­soisen buuk­kauksen puolestasi. 

Vapauttaa myyjien aikaa kaupantekoon 

Buuk­kaus­palvelu vapauttaa aikaasi kai­kista tär­keimpään, eli var­si­naiseen myyn­ti­työhön. Voit kes­kittyä siihen, minkä par­haiten osaat, jolloin tuloksen teko tehostuu ja pääset naut­timaan kaup­pojen klousaamisesta. 

Riskittömämpi vaihtoehto uusasiakashankintaan 

Buuk­kaus­palvelu on ris­kitön vaih­toehto uusien asiak­kaiden han­kintaan, sillä maksat ainoastaan toteu­tu­neista ja laa­tu­kri­teerit täyt­tä­vistä buuk­kauk­sista. Kiinteä hinta sovitaan aina etu­käteen. Ei yllätyskuluja. 

NELJÄ SELKEÄÄ VAIHETTA

Miten buukkauspalvelu toimii?

1. Aloituspalaveri 

Buukkaus käyn­nis­tetään yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla, jossa mää­ri­tellään koh­de­ryhmä, jota läh­detään kon­tak­toimaan ja laa­ditaan laa­tu­kri­teerit buukkauksille.

2.  Soittolista

Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta laa­dimme huo­lella seu­lotun soit­to­listan ja lähe­tämme sen sinulle hyväk­syt­tä­väksi. Tässä vai­heessa voit poistaa esi­mer­kiksi mah­dol­li­sesti lis­talla olevat nykyiset asiakkaasi. 

3. Buukkaus

Tutus­tumme lii­ke­toi­min­taanne perus­teel­li­sesti ja laa­dimme myyn­ti­sa­noman, joka herättää poten­ti­aa­listen asiak­kaiden kiin­nos­tuksen. Buukkaus voi alkaa! 

4. Kalenterointi

Synk­ro­noimme kalen­terisi soit­to­jär­jes­tel­määmme, ja buuk­kaaja sovittaa tapaa­miset sinun aika­tau­luusi. Saat vah­vis­tetut tapaa­miset käte­västi suoraan omaan kalenteriisi.

1. Aloituspalaveri 

Buukkaus käyn­nis­tetään yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla, jossa mää­ri­tellään koh­de­ryhmä, jota läh­detään kon­tak­toimaan ja laa­ditaan laa­tu­kri­teerit buukkauksille. 

2.  Soittolista

Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta laa­dimme huo­lella seu­lotun soit­to­listan ja lähe­tämme sen sinulle hyväk­syt­tä­väksi. Tässä vai­heessa voit poistaa esi­mer­kiksi mah­dol­li­sesti lis­talla olevat nykyiset asiakkaasi. 

3. Buukkaus

Tutus­tumme lii­ke­toi­min­taanne perus­teel­li­sesti ja laa­dimme myyn­ti­sa­noman, joka herättää poten­ti­aa­listen asiak­kaiden kiin­nos­tuksen. Buukkaus voi alkaa! 

4. Kalenterointi

Synk­ro­noimme kalen­terisi soit­to­jär­jes­tel­määmme, ja  
buuk­kaaja sovittaa tapaa­miset sinun aika­tau­luusi. Saat  
vah­vis­tetut tapaa­miset käte­västi suoraan omaan kalenteriisi. 

Tekikö asiakas oharit? 

Ei hätää, sillä jos näin sat­tuisi käymään,
sovimme aina tilalle uuden kor­vaavan tapaamisen.

Näyttääkö myyntitiimin kalenterissa tyhjältä?

Valitse helpompi tapa sopia myyntitapaamisia ja täytä kalenterisi avullamme. 

Näyttääkö myyntitiimin kalenterissa tyhjältä?

Valitse helpompi tapa sopia myyntitapaamisia ja täytä kalenterisi avullamme. 

SOITTOROBOTTI VAUHDITTAMAAN BUUKKAUSTA:  

LISÄÄ TEHOJA LIIDIHANKINTAAN 

Soit­to­ro­botti avuksi suuren kon­tak­ti­määrän seu­lontaan 
Buuk­kausta voidaan vauh­dittaa myös auto­maat­tisen soit­to­jär­jes­telmän avulla. Robotti seuloo kiin­nos­tuneet suu­res­takin rekis­te­ristä myö­hempää yhtey­den­ottoa varten ja soittaa puo­lestasi jopa yli 20 000 kar­toi­tus­pu­helua tunnissa. 

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS:  

Buukkaus ja ulkoistaminen osoittaa yrittäjältä hyvää pelisilmää

Buuk­kauksen ulkois­ta­minen jär­ke­vöittää ajankäyttöä

Buukkaus on pit­kä­jän­tei­syyttä vaa­tivaa hommaa ja haukkaa yleensä sekä ajal­li­sesti että hen­ki­sesti suu­rimman siivun koko myyn­ti­pro­ses­sista. Mikäli myyjä hoitaa kyl­mä­soitot itse, vie puhelut hel­posti suu­rimman osan työ­päi­västä. Ja samalla tie­tenkin kaikki buuk­kaukseen käy­tetty aika on pois var­si­nai­sesta hom­masta, eli myyn­nistä ja kaupanteosta.