fbpx

Hanki laadukkaampia tapaamisia helposti,
tee enemmän kauppaa

BUUKKAUSPALVELU B2B-MYYNNIN TARPEISIIN 

Ei enää kylmäsoittoja 

Ajattele, että voisit nauttia tasaiseen tahtiin täyt­ty­västä kalen­te­rista ilman kyl­mä­soittoja, unohtaa turhat tapaa­miset ja tavata vain aidosti poten­ti­aa­lisia asiak­kaita. Hoi­damme kor­kea­ta­soisen buuk­kauksen puolestasi. 

Vapauttaa myyjien aikaa kaupantekoon 

Buuk­kaus­palvelu vapauttaa aikaasi kai­kista tär­keimpään, eli var­si­naiseen myyn­ti­työhön. Voit kes­kittyä siihen, minkä par­haiten osaat, jolloin tuloksen teko tehostuu ja pääset naut­timaan kaup­pojen klousaamisesta. 

Riskittömämpi vaihtoehto uusasiakashankintaan 

Buuk­kaus­palvelu on ris­kitön vaih­toehto uusien asiak­kaiden han­kintaan, sillä maksat ainoastaan toteu­tu­neista ja laa­tu­kri­teerit täyt­tä­vistä buuk­kauk­sista. Kiinteä hinta sovitaan aina etu­käteen. Ei yllätyskuluja. 

NELJÄ SELKEÄÄ VAIHETTA

Miten buukkauspalvelu toimii?

1. Aloituspalaveri 

Buukkaus käyn­nis­tetään yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla, jossa mää­ri­tellään koh­de­ryhmä, jota läh­detään kon­tak­toimaan ja laa­ditaan laa­tu­kri­teerit buukkauksille.

2.  Soittolista

Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta laa­dimme huo­lella seu­lotun soit­to­listan ja lähe­tämme sen sinulle hyväk­syt­tä­väksi. Tässä vai­heessa voit poistaa esi­mer­kiksi mah­dol­li­sesti lis­talla olevat nykyiset asiakkaasi. 

3. Buukkaus

Tutus­tumme lii­ke­toi­min­taanne perus­teel­li­sesti ja laa­dimme myyn­ti­sa­noman, joka herättää poten­ti­aa­listen asiak­kaiden kiin­nos­tuksen. Buukkaus voi alkaa! 

4. Kalenterointi

Synk­ro­noimme kalen­terisi soit­to­jär­jes­tel­määmme, ja buuk­kaaja sovittaa tapaa­miset sinun aika­tau­luusi. Saat vah­vis­tetut tapaa­miset käte­västi suoraan omaan kalenteriisi.

1. Aloituspalaveri 

Buukkaus käyn­nis­tetään yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla, jossa mää­ri­tellään koh­de­ryhmä, jota läh­detään kon­tak­toimaan ja laa­ditaan laa­tu­kri­teerit buukkauksille. 

2.  Soittolista

Aloi­tus­pa­la­verin poh­jalta laa­dimme huo­lella seu­lotun soit­to­listan ja lähe­tämme sen sinulle hyväk­syt­tä­väksi. Tässä vai­heessa voit poistaa esi­mer­kiksi mah­dol­li­sesti lis­talla olevat nykyiset asiakkaasi. 

3. Buukkaus

Tutus­tumme lii­ke­toi­min­taanne perus­teel­li­sesti ja laa­dimme myyn­ti­sa­noman, joka herättää poten­ti­aa­listen asiak­kaiden kiin­nos­tuksen. Buukkaus voi alkaa!

4. Kalenterointi

Synk­ro­noimme kalen­terisi soit­to­jär­jes­tel­määmme, ja  
buuk­kaaja sovittaa tapaa­miset sinun aika­tau­luusi. Saat  
vah­vis­tetut tapaa­miset käte­västi suoraan omaan kalenteriisi. 

Tekikö asiakas oharit? 

Ei hätää, sillä jos näin sat­tuisi käymään,
sovimme aina tilalle uuden kor­vaavan tapaamisen.

Näyttääkö myyntitiimin kalenterissa tyhjältä?

Valitse helpompi tapa sopia myyntitapaamisia ja täytä kalenterisi avullamme. 

SOITTOROBOTTI VAUHDITTAMAAN BUUKKAUSTA:  

LISÄÄ TEHOJA LIIDIHANKINTAAN 

Soit­to­ro­botti avuksi suuren kon­tak­ti­määrän seu­lontaan 
Buuk­kausta voidaan vauh­dittaa myös auto­maat­tisen soit­to­jär­jes­telmän avulla. Robotti seuloo kiin­nos­tuneet suu­res­takin rekis­te­ristä myö­hempää yhtey­den­ottoa varten ja soittaa puo­lestasi jopa yli 20 000 kar­toi­tus­pu­helua tunnissa. 

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS:  

Buukkaus ja ulkoistaminen osoittaa yrittäjältä hyvää pelisilmää

Buuk­kauksen ulkois­ta­minen jär­ke­vöittää ajankäyttöä

Buukkaus on pit­kä­jän­tei­syyttä vaa­tivaa hommaa ja haukkaa yleensä sekä ajal­li­sesti että hen­ki­sesti suu­rimman siivun koko myyn­ti­pro­ses­sista. Mikäli myyjä hoitaa kyl­mä­soitot itse, vie puhelut hel­posti suu­rimman osan työ­päi­västä. Ja samalla tie­tenkin kaikki buuk­kaukseen käy­tetty aika on pois var­si­nai­sesta hom­masta, eli myyn­nistä ja kaupanteosta.