fbpx

Mainettaan parempi soittorobotti

Eri­laiset soit­to­ro­botit ja auto­maat­tiset puhe­lu­jär­jes­telmät ovat lisään­tyneet tasaiseen tahtiin viime vuosien aikana. Mitkä asiat soit­to­ro­botin käy­tössä mie­ti­tyt­tävät ja miksi robot­ti­puhelu on osoit­tau­tunut käy­tän­nössä brändi- ja asia­kas­ys­tä­väl­li­sem­mäksi tavaksi viestiä?

Moni saattaa aja­tella, että mie­li­kuvat robot­ti­pu­he­luista ovat lähinnä nega­tii­vi­sesti latautuneita. 

On selvää, että uusi ja vielä tois­tai­seksi melko tun­te­maton soit­to­ro­botti herättää epäi­le­väis­täkin suh­tau­tu­mista. Herää kysy­myksiä muun muassa siitä, mil­laisia brän­di­mie­li­kuvia robotti syn­nyttää, onko se lail­lista ja joh­de­taanko vas­taa­not­tajia puhe­luissa harhaan? 

Kokemus vas­tuul­li­sesti toteu­te­tuista robo­teista on kui­tenkin itse asiassa täysin päin­vas­tainen; asiakas- ja brändiystävällinen. 

Mikä on soittorobotti? 

Soit­to­ro­botti on auto­ma­ti­soitu soit­to­jär­jes­telmä, joka soveltuu etenkin B2B-toi­mia­lojen lii­di­han­kintaan, tie­dot­ta­miseen ja massaviestintään.

Soit­to­ro­botti mah­dol­listaa suurien ihmis­määrien kon­tak­toi­misen nopeasti, sillä robotti voi soittaa jopa yli 20 000 puhelua tun­nissa ja sen tehokkuus on ihmiseen ver­rattuna 2500-kertainen. 

Robot­ti­puhelu perustuu val­miiksi nau­hoi­tettuun spiikkiin, jossa voidaan kar­toittaa esi­mer­kiksi asia­kas­tyy­ty­väi­syyttä tai poten­ti­aa­lisen B2B-asiakkaan kiin­nos­tusta pal­velua kohtaan sekä haluk­kuutta kuulla aiheesta lisää.

Robotti voidaan siis auto­ma­ti­soida soit­tamaan yri­tyksen soit­to­listoja tai muista yri­tys­re­kis­te­reistä eri­laisin kri­teerein raken­nettuja soit­to­listoja ihmisen puolesta. 

Robot­ti­pu­helun vas­taa­not­ta­jalla on päätösvalta

Robot­ti­pu­helun vas­taa­nottaja voi yksin­ker­tai­sesti nume­ro­näp­päimiä pai­na­malla kertoa esi­mer­kiksi toi­vooko yhtey­den­ottoa yri­tyk­seltä, eli onko ok, jos yhteys­henkilö soittaa perään.

Mikäli kyseessä on esi­mer­kiksi asia­kas­tyy­ty­väi­syys­kysely, on tavoit­teena saada puhelun vas­taa­nottaja ilmai­semaan tyy­ty­väi­syy­tensä tai tyy­ty­mät­tö­myy­tensä pal­velun laatuun tiettyä nume­ro­näp­päintä painamalla.

Yhtä hel­posti nume­ro­näp­päintä pai­na­malla vas­taaja voi myös valita ilmoit­ta­vansa yri­tyk­selle, ettei enää jat­kossa halua vas­taa­nottaa heiltä lainkaan robottipuheluita.

“Mikäli haluat kuulla lisää pal­ve­lus­tamme, valitse nume­ro­näppäin 1. 
Jos haluat estää meiltä tulevat robot­ti­pu­helut jat­kossa, valitse nume­ro­näppäin 3

Kuu­li­jalla on siis täysi valta itse päättää, miten puhelu etenee, ja tämä on tie­tysti nopeuden ohella soit­to­ro­botin ehdoton kilpailuetu.

Soit­to­ro­botti ei jankuta tai väitä vastaan

Harva varmaan kokee epä­miel­lyt­tävänä aja­tuksen, että soit­ta­jalle voisi sanoa suoraan “ei kiitos” tietäen, että puhelu päättyy siihen, ilman när­käs­ty­neeksi muut­tu­nutta äänen­sävyä, ilman jat­ko­ky­sy­myksiä tai jankuttamista.

Robot­ti­pu­he­lussa tämä on mahdollista.

Silloin ei tar­vitse edes koh­te­liai­suuden vuoksi kuun­nella, jos aihe ei ole ajan­koh­tainen. Ei tar­vitse miettiä soit­tajan tun­teita tai yrittää turhaan saada puheen­vuoroa spiikin väliin, vaan voi hyvillä mielin vaikka sulkea luurin tai painaa ohjeen mukaista nume­ro­näp­päintä, jos aihe ei kiinnosta.

Soit­to­ro­botti ei louk­kaannu, ärsyynny, tyrkytä tai jankuta. 

Asiakas- ja brän­diys­tä­väl­linen vaihtoehto

Toisin sanoen soit­to­ro­botti on mai­nettaan huo­mat­ta­vasti asia­kas­ys­tä­väl­li­sempi mark­ki­noin­ti­vies­tinnän työkalu.

Perin­teiseen puhe­lin­myyntiin ver­rattuna hyvällä maulla toteu­tettu robot­ti­puhelu on neut­raa­limpi tapa lähestyä koh­de­ryhmää. Robotti menee ystä­väl­li­sesti mutta jaa­rit­te­le­matta suoraan asiaan.

Puhelu on nopea, eikä herätä ärty­mystä kii­reenkään kes­kellä, sillä se ei turhaan tuhlaa vas­taa­not­ta­jansa aikaa. Ohjakset ovat koko ajan kuulijalla.

Kiin­nos­tu­neelle kuu­li­jalle voidaan lähettää lisä­tietoa tai esi­mer­kiksi linkki yri­tyksen verk­ko­si­vuille, jossa hän voi rau­hassa tutustua aiheeseen, kun siihen on hyvä hetki.

Avoin ja luo­tettava lähestymistapa

Nimestään huo­li­matta robot­ti­puhelu ei suinkaan ole mikään mon­o­to­ni­sella robot­ti­ää­nellä puhuttu viesti, vaan miel­lyt­tä­vällä ihmi­sää­nellä etu­käteen nau­hoi­tettu brändin mukainen spiikki.

Hyvä soit­to­botti ei kui­tenkaan koskaan johda puhelun vas­taa­not­tajaa harhaan ja aseta tätä kiusal­liseen tilan­teeseen, jossa vas­taaja esi­mer­kiksi ereh­tyisi pitämään soit­tajaa ihmisenä ja ryh­tyisi puhumaan botille.

Asia­kas­ys­tä­väl­li­sessä ja samalla brän­diys­tä­väl­li­sessä puhe­lussa tehdään aina heti kät­te­lyssä sel­väksi vas­taa­jalle, että kyseessä on robottipuhelu.

Se on yksinkertaista:

“Ictik­sestä Janne Lumikko tässä terve – Tämä on auto­maat­tinen puhelu […]”

Ovatko soit­to­ro­botit sallittuja?

Vaikka soit­to­ro­botit sovel­tuvat B2B-yri­tysten lii­di­han­kintaan, ei niiden tavoit­teena tulisi koskaan olla kaupanteko.

Soit­to­ro­botti voi hoitaa kyl­mä­soittoja yri­tysten päät­tä­jille ja tehdä myynnin ensi­kos­ke­tuksen, mutta tavoit­teena on vasta kar­toittaa vas­taajien kes­kuu­desta ne, jotka ovat kiin­nos­tu­neita kuu­lemaan lisää.

Vas­tuul­lisen soit­to­ro­bot­ti­pal­velun kanssa puhelun vas­taa­not­tajan ei siis tar­vitse pelätä myöskään sitä, että tulisi esi­mer­kiksi vahin­gossa tilan­neeksi jotakin puhelun aikana.

Kulut­ta­ja­puo­lella robot­ti­pu­he­luita ei sen sijaan saa käyttää mark­ki­nointiin ja myyntiin ilman kulut­tajan nime­nomaan tätä tar­koi­tusta varten antamaa suostumusta.

Hyö­dyl­listä dataa soit­to­ro­botin kehittämiseen

Robot­ti­pu­he­luista saadaan kattava raportti, josta on helppo katsoa, mikä toimii ja mikä ei.

Datan avulla voidaan ver­tailla esi­mer­kiksi eri­laisten spiikkien ja kam­pan­joiden tehok­kuutta. Ovatko vas­taa­not­tajat kat­kaisseet puhelun her­kemmin tiet­tyjen spiikkien koh­dalla tai rea­goineet toisiin positiivisemmin?

Datan avulla voidaan tie­tenkin tehdä myös jat­ko­toi­men­pi­teitä ja kon­tak­toida kiin­nos­tuneet yri­tys­asiakkaat esi­mer­kiksi myyn­ti­ta­paa­mista sil­mällä pitäen.

Miksi hankkia soit­to­ro­botti?  

  • Äärim­mäisen nopea tapa kon­tak­toida suuria määriä ihmisiä 
  • Asia­kas­ys­tä­väl­li­sempi väylä lähestyä koh­de­ryhmiä puhelimitse 
  • Kus­tan­nus­te­hokas keino hoitaa myynnin kylmäsoittoja 
  • Brän­diys­tä­väl­linen työkalu myynnin alkupään kartoitukseen 
  • Vai­vaton tapa toteuttaa mit­ta­viakin asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyitä ja gallupeita 

Kiin­nos­tuitko soit­to­ro­botin mahdollisuuksista?

Varaa ilmainen kar­toitus, niin kat­sotaan mil­lai­sista
kam­pan­ja­rat­kai­suis­tamme yri­tyksesi hyö­tyisi eniten.