fbpx

Helppo tapa hankkia enemmän laadukkaita liidejä ja tapaamisia.

Buuk­kaus­pal­ve­lumme ja koti­mainen soit­to­ro­bot­ti­jär­jes­tel­mämme
tekee B2B-yri­tysten uus­asia­kas­han­kin­nasta monin verroin
vai­vat­to­mampaa ja tehokkaampaa.

Reilusti enemmän aikaa kaupantekoon 

Laadukkaampia tapaamisia suoraan kalenteriin 

Lisää liidejä ilman kylmäsoittoja 

Buukkauspalvelu 

Buuk­kaus­pal­ve­lumme avulla saat  
laa­duk­kaampia B2B-myyn­ti­ta­paa­misia  
suoraan kalen­te­riisi.  

Soittorobotti 

Soit­to­ro­bot­timme auttaa sinua löy­tämään kiin­nos­tuneet  
yri­tys­asiakkaat laa­jois­takin rekis­te­reistä 
ennen­nä­ke­mät­tömän nopeasti. 

TARINAMME

“Rat­koimme uus­asia­kas­han­kin­tamme haas­teita buuk­kaus­pal­velun avulla, mutta pää­dyim­mekin ottamaan ohjat omiin käsiimme.”

Vuonna 2019 etsimme rat­kaisuja toisen, digi­mark­ki­nointiin eri­kois­tuneen, yri­tyk­semme uus­asia­kas­han­kintaan ulko­puo­li­selta buukkauspalveluntarjoajalta.

Koke­neena digi- ja tele­mark­ki­noinnin ammat­ti­laisena halusimme var­mistua tulok­sista kou­lut­ta­malla heidän buuk­kaa­jansa itse.

Tuloksia syn­tyikin nopeasti, kalenteri täyttyi mukavaa tahtia ja olimme buuk­kaajan ammat­ti­taitoon niin tyy­ty­väisiä, että halusimme jatkaa sopimusta.

Lukui­sista yhtey­den­ot­to­y­ri­tyk­sis­tämme huo­li­matta emme kui­tenkaan saaneet enää lainkaan yhteyttä yri­tykseen, joten pää­timme ottaa suoraan yhteyttä buukkaajaan.

Yllä­tyk­sek­semme buuk­kaaja ehdotti yhteis­työtä – miksi emme ryh­tyisi itse alalle, sillä olihan meil­läkin valtava kokemus etä­myyn­nistä ja suo­ra­mark­ki­noin­nista. Ja kaiken lisäksi tässä meillä oli val­miina jo tai­tonsa osoit­tanut teki­jäkin työlle.

Tästä soi­tosta sai alkusy­säyk­sensä tapah­tu­ma­ketju, joka lopulta johti Ictiksen perus­ta­miseen ja tähän päivään.

MIKSI VALITA

MEIDÄT

Olemmeko oikea kumppani sinulle?

Laatu 

Myyn­ti­ta­paa­misten sopi­mi­sessa laatu päi­hittää määrän. Meidän teh­tä­vä­nämme on seuloa päät­täjien jou­kosta poten­ti­aa­li­simmat asiakkaat ja sopia sinulle vain premium-tason tapaamisia. 

Kokemus 

Meillä buuk­kauksia tehdään yli 20 vuoden koke­muk­sella. Laaja toi­mia­la­ko­kemus sekä vahva ammat­ti­taito tele­mark­ki­noinnin ken­tältä luovat edel­ly­tykset menes­tyk­sek­kääseen buukkaukseen. 

Teho 

Buuk­kaa­jiemme hoi­taessa myynnin alkupään puo­les­tanne jää myy­jil­lenne enemmän aikaa kau­pan­tekoon. Suuren kon­tak­ti­määrän seu­lon­nassa soit­to­ro­bot­ti­pal­ve­lumme tuo lisä­tehoa kylmäsoittoihin. 

MIKSI VALITA MEIDÄT

Olemmeko oikea kumppani sinulle?

Myyn­ti­ta­paa­misten sopi­mi­sessa laatu päi­hittää määrän. Meidän teh­tä­vä­nämme on seuloa päät­täjien jou­kosta poten­ti­aa­li­simmat asiakkaat ja sopia sinulle vain premium-tason tapaamisia. 

Meillä buuk­kauksia tehdään yli 20 vuoden koke­muk­sella. Laaja toi­mia­la­ko­kemus sekä vahva ammat­ti­taito tele­mark­ki­noinnin ken­tältä luovat edel­ly­tykset menes­tyk­sek­kääseen buukkaukseen. 

Buuk­kaa­jiemme hoi­taessa myynnin alkupään puo­les­tanne jää myy­jil­lenne enemmän aikaa kau­pan­tekoon. Suuren kon­tak­ti­määrän seu­lon­nassa soit­to­bot­ti­pal­ve­lumme tuo lisä­tehoa kylmäsoittoihin. 

Meihin luottavat

Sovittuja tapaamisia

18 334

Asiakastyytyväisyys

94 %

Asiakkaille tuotettua liikevaihtoa

+ 5 milj. euroa

Asiakaskokemuksia

“Läh­dimme yhteis­työhän yhteisen yri­tys­kump­pa­nimme suo­sit­te­lemana. Tavoit­teena oli tuottaa myyn­timme tueksi laa­duk­kaita myyn­ti­liidejä. Ennen soit­tojen käyn­nis­tä­mistä laa­dittiin tarkoin kri­teerein mää­ri­tetty soit­to­lista, minne halusimme soit­tojen lähtevän. 

Tiuk­kojen kri­teerien vuoksi soit­to­listan koko oli koh­tuul­lisen suppea, joten lop­pu­tulos yllätti täysin. Saimme huo­mat­tavan määrän erittäin laa­duk­kaita myyn­ti­liidejä ja nyt on kalenteri het­keksi aikaa täynnä myyntitapaamisia. 

Yhteistyö toimi alusta asti mut­kat­to­masti ja voin suo­si­tella pal­velua läm­pi­mästi kai­kille, jotka haluavat kas­vattaa myyntiään.”

Harri Jokiperä, toimitusjohtaja 
Hyvinkään Tekimet Oy